ÖPPETTIDER:
Mån - Fre...7 - 18
Lördag.......9 - 13
Söndagar STÄNGT
0470 - 75 01 90

Arbetsmiljöplan

Grimslövs Järn & Bygg AB

MÅLSÄTTNING

Grimslövs Järn & Bygg AB skall verka för en säkrare arbetsmiljö för den egna personalen samt för berörda utomstående sidentreprenörer och allmänhet.
Grimslövs Järn & Byggs verksamhetsområde är byggnadsarbeten i allmänhet. Här vid arbetar vi ur arbetsmiljösynpunkt vanligtvis ej med miljöfarliga produkter.

Underentreprenörer:
Vi använder oss av underentreprenörer som kan uppvisa en upparbetad miljöplan.

Höjdarbeten:
Vid arbete från ställning skall ställningen kontrolleras vad avser ihopsättning innan den beträds och skyddsräcke alltid vara applicerat.

Buller:
Vid arbete med betongborrningsmaskiner eller vinkelkapar skall hörselskydd bäras.

Avspärrning:
Vid arbete på arbetsplats som ej är avstängd för allmänheten, svarar den enskilde montören för tillfällig avspärrning av den egna arbetsytan tillsammans med arbetsledaren.

Tunga lyft:
Tunga lyft skall undvikas. Inga tunga lyft genomförs av ensam montör. Då så krävs skall montör begära handräcknings-/lyft hjälp för undvikande av lyftskador.

Arbetsskydd:
Adekvata skyddsanordningar skall vara applicerade på alla skärande handverktyg. Då hörselskydd skall bäras skall dessa som sämst vara av typen hörselproppar. Vid arbeten som dammar då det ej är möjligt att stoppa dammet vid källan, skall inandningsskydd bäras. Vid arbeten med cementbaserade träullsprodukter skall skyddshandskar bäras.

Samordningsansvarig på arbetsplatsen:
Kontaktman för den som har samordningsansvar namnges vid kontraktsskrivande. Samordningsansvarig informerar varje entreprenör om vad som gäller på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas. Samordningsansvarig samordnar skyddsronder. Respektive entreprenör ansvarar för egen personals säkerhet. Gällande arbetsmiljöregler skall finnas på arbetsplatsen.

Särskilda bestämmelser:
Skyddshjälm skall bäras där risk för huvudskador föreligger. Vid svetsning skall heta arbeten beaktas. Varje entreprenör ansvarar för ”ordning och reda” beträffande sin arbetsplats. Vid rivning av asbest skall gällande bestämmelser följas. Den som använder farliga ämnen skall anmäla detta till den samordningsansvarige. Besiktningsintyg över lyftanordning som är besiktningspliktiga skall finnas på arbetsplatsen.

Heta arbeten:
Där ”Heta Arbeten” utförs har personal gällande utbildning och intyg.

Brand:
Samtliga halogenlampor är utbytta mot lågenergilampor. När arbetsplatsen är obemannad lämnas inga batteriladdare igång. Brandsläckare skall finnas på arbetsplatserna. Vid håltagning eller sågning Där det föreligger risk för gnistbildning eller hög värmeutveckling skall alltid pumpspruta med vatten finnas till hands samt brandsläckare.

Förbandsmaterial:
Förbandsmaterial finns i byggboden eller bilarna. Olycksfall och skador alarmeras via 112.

Tillfällig elbelysning:
Belysning planeras, ordnas och underhålls för att förebygga ohälsa och olyckor. Kablar och andra ledningar skall vara upphängda eller lagda så att de skyddas mot åverkan. Byggcentraler skall vara utrustade med jordfelsbrytare.

Entreprenadmaskiner:
Förbjudet att gå under hängande last och inom maskinernas arbetsområde under pågående arbete.

Allting du behöver
och lite till...Grimslövs Järn & Bygg AB

© Grimslövs Järn & Bygg AB 2024. All rights reserved

0470-75 01 90 | Skatelövsvägen 71, 340 32, Grimslöv